fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy, jak dbamy o ich bezpieczeństwo oraz Państwa prawa.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową na adres sekretariat@ios.edu.pl.  


Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
 4. YouTube (administrator cookies: YouTube LLC z siedzibą w USA),
 5. LinkedIn (administrator cookies: LinkedIn Corporation z siedzibą w USA).

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Przekazywanie danych osobowych

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Świadczą oni dla nas usługi hostingu oraz analizy ruchu w serwisie. Newsletter powiązany z serwisem jest obsługiwany przez Administratora Państwa danych.


Lokalizacja

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych.


Organy państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.


Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

 1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 6. zapewnienia, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.